People in control
Bel ons! 073-6154999
Of wij bellen u:

Privacy statement

Disclaimer & Privacybeleid

Credit Alliance

Aansprakelijkheid
Wij betrachten de grootst mogelijke zorgvuldigeheid bij het samenstellen en het actueel houden van onze internetpagina www.creditalliance.nl

De mogelijkheid bestaat echter dat informatie niet meer correct blijkt te zijn. Credit Alliance accepteert in dergelijke gevallen geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van activiteiten die op basis hiervan worden ondernomen.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten op óf verbonden aan onze website www.creditalliance.nl behoren uitsluitend toe aan Credit Alliance.

Behalve de in óf krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag niets van onze internetpagina www.creditalliance.nl worden verveelvoudigd óf worden openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Credit Alliance.

Aanvragen voor toestemming of voor verdere informatie dienen te worden gericht aan:


Verwijzingen
De website www.creditalliance.nl bevat links naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden. Hierop heeft Credit Alliance geen controle. Credit Alliance is om die reden niet verantwoordelijk voor enig aspect van de desbetreffende informatie.

Privacystatement
Alle gegevens die u op de internetpagina www.creditalliance.nl invult worden vertrouwelijk behandeld.

Deze gegevens worden aangewend voor het versturen van informatief materiaal waar u zelf om heeft gevraagd. Credit Alliance verzamelt géén gegevens die iets zeggen over de identiteit van bezoekers.

Statistische gegevens die van belang zijn voor het vaststellen van algemene bezoekersprofielen en die van belang zijn voor verbetering van de website www.creditalliance.nl worden wél verzameld.

Privacypolicy
Op onze internetpagina www.creditalliance.nl is onze privacypolicy van toepassing. Om eventuele misverstanden te voorkomen, adviseren wij u om hiervan voor het gebruik van www.creditalliance.nl kennis te nemen.

De bescherming van persoonsgegevens heeft in Nederland een wettelijke basis in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Daarnaast is de bescherming van privacy in de maatschappelijke context een belangrijke verworvenheid. Toch kan het om een groot aantal redenen wenselijk of noodzakelijk zijn om op een bepaalde manier bedrijfsgegevens te verzamelen.

Credit Alliance richt zich onder meer op het verzamelen en ter beschikking stellen van bedrijfsgegevens aan derden. Credit Alliance doet dit te allen tijde binnen de wettelijke kaders en met in achtneming van de maatschappelijke aanvaardbaarheid.

Procedures en werkinstructies
Credit Alliance hanteert strikte procedures met betrekking tot het verwerven, opslaan en verstrekken van bedrijfsgegevens. Daarnaast hanteert Credit Alliance verschillende procedures op het gebied van verzoeken tot inzage, verwijdering en correcties.

Alle procedures en werkinstructies zijn volledig binnen de kaders van de Wbp opgesteld. De directie van Credit Alliance ziet erop toe dat de procedures en de werkinstructies strikt worden nageleefd.

Contact: